Kushtet e Përdorimit

Këto Kushte rregullojnë aksesin tuaj, përdorimin e të gjithë përmbajtjes, produkteve dhe shërbimeve të disponueshme në faqen e internetit të 866payless (“Shërbimi”) i operuar nga 866payless (“ne”, “ne” ose “jonë”).

Qasja juaj në shërbimet tona është subjekt i pranimit, pa modifikim, të të gjitha termave dhe kushteve të përfshira këtu dhe të gjitha rregullave dhe politikave të tjera të funksionimit të publikuara dhe që mund të publikohen herë pas here nga ne.

Ju lutemi lexoni me kujdes Marrëveshjen përpara se të hyni ose përdorni Shërbimet tona. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të Shërbimeve tona, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve të Marrëveshjes, atëherë nuk mund të hyni ose përdorni Shërbimet tona.

Pronë intelektuale

Marrëveshja nuk ju transferon nga Ne asnjë pronë intelektuale Jonën ose të palës së tretë, dhe të gjitha të drejtat, titulli dhe interesi mbi dhe për këtë pronë do të mbeten (si ndërmjet palëve) vetëm tek 866payless dhe licencuesit e saj.

Shërbimet e palëve të treta

Në përdorimin e Shërbimeve, ju mund të përdorni shërbime, produkte, softuer, ngulitje ose aplikacione të palëve të treta të zhvilluara nga një palë e tretë (“Shërbimet e palëve të treta”).

Nëse përdorni ndonjë shërbim të palëve të treta, ju e kuptoni se:

  • Çdo përdorim i një shërbimi të palës së tretë është në rrezikun tuaj dhe ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës ndaj askujt për faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta.
  • Ju pranoni dhe pranoni se Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë dëm ose humbje të shkaktuar ose të pretenduar se është shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin e ndonjë përmbajtjeje, mall ose shërbimi të tillë të disponueshme në ose nëpërmjet ndonjë faqeje ose shërbimi të tillë.

Llogaritë

Kur përdorimi i ndonjë pjese të Shërbimeve tona kërkon një llogari, ju pranoni të na jepni informacion të plotë dhe të saktë kur regjistroheni për një llogari.

Ju do të jeni vetëm përgjegjës dhe përgjegjës për çdo aktivitet që ndodh në llogarinë tuaj. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen e përditësuar të informacionit të llogarisë tuaj dhe për mbajtjen e sigurt të fjalëkalimit tuaj.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë suaj që përdorni për të hyrë në Shërbimin. Ju nuk duhet të shpërndani ose keqpërdorni kredencialet tuaja të aksesit. Ju duhet të na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj ose pasi të viheni në dijeni për ndonjë shkelje tjetër të sigurisë.

Përfundimi

Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin tuaj në të gjitha ose ndonjë pjesë të Shërbimeve tona në çdo kohë, me ose pa shkak, me ose pa njoftim, në fuqi menjëherë.

Nëse dëshironi të përfundoni Marrëveshjen ose llogarinë tuaj 866payless, thjesht mund të ndërprisni përdorimin e Shërbimeve tona.

Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes të cilat nga natyra e tyre duhet t’i mbijetojnë përfundimit do t’i mbijetojnë përfundimit, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Mohim përgjegjësie

Shërbimet tona ofrohen “SIÇ JANE”. dhe bazën “SI TË DISPOZIME”. 866payless dhe furnitorët dhe licencuesit e saj hedhin poshtë të gjitha garancitë e çdo lloji, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mosshkeljes. As 866payless, as furnitorët dhe licensuesit e saj, nuk japin asnjë garanci që Shërbimet tona do të jenë pa gabime ose se qasja në to do të jetë e vazhdueshme ose e pandërprerë. Ju e kuptoni se shkarkoni ose merrni përmbajtje ose shërbime nëpërmjet Shërbimeve tona sipas gjykimit dhe rrezikut tuaj.

Juridiksioni dhe ligji në fuqi

Me përjashtim të masës kur ndonjë ligj i zbatueshëm parashikon ndryshe, Marrëveshja dhe çdo akses ose përdorimi i Shërbimeve tona do të rregullohen nga ligjet e Shteteve të Bashkuara.

Vendi i duhur për çdo mosmarrëveshje që lind ose ka të bëjë me Marrëveshjen dhe çdo akses ose përdorim të Shërbimeve tona do të jenë gjykatat shtetërore dhe federale të vendosura në Shtetet e Bashkuara.

Ndryshimet

866payless rezervon të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë.

Nëse bëjmë ndryshime që janë materiale, ne do t’ju njoftojmë duke postuar në faqen tonë të internetit ose duke ju dërguar një email ose komunikim tjetër përpara se ndryshimet të hyjnë në fuqi. Njoftimi do të përcaktojë një periudhë të arsyeshme kohore pas së cilës kushtet e reja do të hyjnë në fuqi.

Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet tona, atëherë duhet të ndaloni përdorimin e Shërbimeve tona brenda periudhës së caktuar të njoftimit ose pasi ndryshimet të hyjnë në fuqi.

Përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimeve tona do të jetë subjekt i ri